Zaproszenie na festiwal do Węgierskiej Górki


 

REGULAMIN FESTIWALU GÓRSKIEGO

„ZAWSZE Z GÓRKI”

Organizator festiwalu:

 Komenda Hufca ZHP Węgierska Górka im. Obrońców Węgierskiej Górki

Termin festiwalu:

 19 maja 2017r godz. 19:00

Miejsce festiwalu:

 Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce os. XX-lecia II RP 12

34-350 Węgierska Górka

Uczestnicy:

 Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze działające na terenie Chorągwi

Śląskiej

 W przypadku drużyn spoza hufca ZHP Węgierska Górka, organizatorzy zapewniają

możliwość noclegu na polu namiotowym hufca – własny namiot, lub w przypadku

niepogody w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce. Konieczność rezerwacji miejsc

noclegowych – informacje należy podać przy zgłoszeniu drużyny.

Program festiwalu:

 Drużyny przyjeżdżają na miejsce festiwalu we własnym zakresie do godz. 17:00

i rejestrują się w Biurze Organizatora, które zostanie zorganizowane na Hali

Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.

 O godz. 19:00 planowane rozpoczęcie festiwalu

 O godz. 22:30 planowane zakończenie festiwalu i wspólne zawiązanie kręgu

harcerskiego

Cele festiwalu:

 Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.

 Promocja twórczości harcerzy.

 Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej.

 Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami (organizacjami)

harcerskimi.

 Współzawodnictwo oraz integracja różnych środowisk i organizacji harcerskich.

Kryteria oceny:

1. Zwycięzców festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury

zostanie podany na początku festiwalu.

2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach:

 harcerze i harcerze starsi (10-16 lat);

 wędrownicy i instruktorzy (16 +), dotyczy również starszyzny i seniorów;

3. Każdy wykonawca wykonuje jeden utwór – piosenkę o tematyce górskiej lub

turystycznej.

4. W czasie wykonywania utworów dopuszcza się jedynie akompaniament własny

grany na żywo (bez playbacku czy półplaybacku).

5. Jury będzie oceniać:

 aranżację utworów;

 własny akompaniament;

 walory głosowe;

 poczucie rytmu;

 interpretacje;

 dykcję;

 dobór repertuaru;

 ogólny wyraz artystyczny;

 jednolite umundurowanie.

6. Postanowienia jury są ostateczne.

7. Dla zwycięzców festiwalu przewidziane są nagrody oraz dyplomy dla wszystkich

drużyn biorących udział w festiwalu.

Zgłoszenia:

1. Drużyny zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wysłania na adres

mailowy tomasz.tomiczek.mail@gmail.com podstawowych danych dotyczących:

 danych opiekuna;

 krótką charakterystykę drużyny (dla konferansjera);

 tytuł wybranego utworu oraz przybliżony czas jego trwania;

 tekst piosenki zgłaszanej do konkursu;

 dowodu wpłaty wpisowego (kopia lub skan).

Uwaga! Zgłoszenia nie zawierające kopii (skanu) wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie drużyny uznaje się za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma zwrotne potwierdzenie

mailowe przyjęcia zgłoszenia.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 maja 2017 r. (termin preferowany do

14 maja 2017 r.).

4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych w niej zawartych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu oraz jego celów

przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

5. Po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.

6. Z kosztu wpisowego są zwolnieni członkowie drużyn działający na terenie hufca ZHP

Węgierska Górka, którzy biorą w tym samym okresie udział w EKO-RAJDZIE hufca.

Opłata została naliczona przy wpisowym na Rajd.

Wpisowe:

1. Wysokość wpisowego wynosi

 dla uczestników zgłoszonych w terminie preferowanym

(w przypadku patrolu powyżej 10 osób opiekun zwolniony jest z wpisowego) – 6zł.

od osoby,

 dla uczestników zgłoszonych po terminie preferowanym – 8 zł. od osoby.

2. Wpisowe należy wpłacić do 15 maja 2017 r. (dla zgłoszeń w terminie preferowanym)  lub

do 16 maja 2017 r. (dla zgłoszeń pozostałych) na konto Hufca ZHP Węgierska Górka:

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA UL.ZIELONA 42, 34-350

WĘGIERSKA GÓRKA. BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGIERSKIEJ GORCE

93 8131 0005 0013 3809 2000 0010

Z dopiskiem „Składka zadaniowa – FESTIWAL ZAWSZE Z GÓRKI”.

3. Patrole zainteresowane otrzymaniem faktury lub noty księgowej zobowiązane są do

zgłoszenia tego faktu w Zgłoszeniu. Należy jednak pamiętać, że faktura lub nota księgowa

może być wystawiona wyłącznie na podmiot, z którego konta wpłynęły pieniądze.

4. W przypadku rezygnacji zespołu z uczestnictwa w festiwalu lub przyjazdu mniejszej liczby

osób niż zgłoszono wpisowe nie podlega zwrotowi.

DO ZOBACZENIA!

CZUWAJ!