Skauting


WOSM

WOSM

World Organization of the Scout Movement

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z kilku skautowych organizacji, które w 1922 roku zadecydowały o założeniu World Organization of the Scout Movement. Światowa Organizacja Ruchu Skautowego skupia ponad 160 Narodowych Organizacji Skautowych. To w sumie 36 milionów młodych ludzi, których życiowym mottem – niezależnie od szerokości geograficznej na jakiej żyją – jest tworzenie lepszego świata.

Członkowstwo w WOSM to nie tylko przywilej i wyróżnienie, ale przede wszystkim świat niekończących się możliwości rozwijania młodych ludzi z poszanowaniem potrzeb globalnego świata. Program „Messengers of Peace”, którego celem jest uwrażliwienie skautów na problemy świata takie jak głód, ubóstwo, niedostatek doskonale realizuje misję skautingu, czyli wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez system wartości oparty na prawie i przyrzeczeniu skautowym. WOSM jest partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego agendy uczestniczą w Światowych Jamboree Skautowych wnosząc istotny wkład w program Wioski Globalnego Rozwoju.

WOSM podzielony jest na sześć regionów, w których działają Narodowe Organizacje Skautowe. Tylko jedna organizacja skautowa lub federacja organizacji może być uznana za skautową w danym kraju. W Polsce jest to Związek Harcerstwa Polskiego. Nasze stowarzyszenie jest członkiem-założycielem WOSM i jako taki działa w jego strukturach od 1922 do 1949 roku i od 1996 roku do dziś. Siłą naszej organizacji jest jej globalny wymiar.

Najwyższą władzą WOSM jest Światowa Konferencja Skautowa. Odbywa się ona raz na trzy lata. Uczestniczą w niej delegaci reprezentujący wszystkie NSO, których zadaniem jest nie tylko wybranie nowego zarządu – Światowego Komitetu Skautowego – ale przede wszystkim ustalenie kierunków działania organizacji.

WAGGGS

WAGGGS

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) to stowarzyszenie, którego celem jest stwarzaniem dziewczętom i młodym kobietom warunków do rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako odpowiedzialnych obywatelek świata. WAGGGS swoją misję realizuje poprzez pogram, który zapewnia dynamiczne i oparte na wartościach szkolenie w zakresie życiowych umiejętności, przywództwa i podejmowania decyzji. Stowarzyszenie oferuje projekty i programy na poziomie międzynarodowym.

Ruch przewodniczek i skautek jest oparty na systemie wartości, które ma odzwierciedlenie w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Praca stowarzyszenia oparta jest na pracy wolontariackiej, w organizacji działa ponad 100 tys wolontariuszy na całym świecie. Pozwala to wdrażać ciekawe propozycje i programy międzynarodowe. Komitet Światowy Organizacji jest złożony z wolontariuszek z całego świata.

ISGF i inne

ISGF i inne

Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek

International Scout and Guide Fellowship – ISGF – jest organizacją dla dorosłych, wspierającą Ruch Skautów i Przewodniczek.

W oparciu o Ideały Skautowe, jego głównym celem jest wspomaganie członków w wyznawaniu wartości, których się nauczyli w organizacjach młodzieżowych, w perspektywie aktywnego wspierania Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Association of the Scout Movement – WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS), służby społecznościom lokalnym i nieustannego
osobistego rozwoju.

ISGF jest otwarte dla byłych członków WOSM i WAGGGS oraz dla dorosłych, którzy nie mieli możliwości być Skautami czy Przewodniczkami w młodości i nie byli aktywnymi instruktorami skautowymi.

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest także członkiem:

  • WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organisation of Scout Movement) w latach 1922–1949 (członek-założyciel) i ponownie od 1996,
  • WAGGGS – Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) w latach 1928-1950 (członek-założyciel) i ponownie od 1996,
  • ICCS – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (International Catholic Conference of Scouting) od 1999,
  • ICCG – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) od 2000,
  • DESMOS – Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych (International Link of Orthodox Christian Scouts) od 1996 (członek-założyciel).